Concursul ”LUMEA MAGICĂ A CRĂCIUNULUI”

CONCURS JUDEŢEAN  CULTURAL – ARTISTIC

”LUMEA MAGICĂ A CRĂCIUNULUI”/

”THE MAGIC WORLD OF CHRISTMAS”/

„ DIE MAGISCHE WELT DER WEIHNACHTEN”

Ediţia  A III A 2018-2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

 I.Argument

Iarna este anotimpul care trezeşte în sufletul copiilor emoţie şi frumuseţe. Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele, mirosul proaspăt de brad, darurile lui Moş Crăsiun şi clinchetele de clopoţei ne umplu sufletele de bucurie, creează în sânul familiei o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. Bucuria copiilor este aşa de mare încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o de a transmite şi adulţilor emoţiile pe care ei le trăiesc la un nivel maxim.

Este important să dezvoltăm gustul artistic, să promovăm talentul tuturor elevilor dornici de afirmare, deoarece arta este expresia cea mai desăvârşită a sufletului omenesc, ne deosebeşte de celelalte vieţuitoare, oferindu-ne unicitate, plăcere şi spirit, libertate şi fantezie.

Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe despre Sărbătorile de iarnă, despre frumuseţe anotimpului alb, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor.

Concursul “Lumea magică a Crăciunului” îşi propune să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi, care să le dezvolte potenţialul creator şi simţul artistic,dar şi să dobândească noi cunoştinţe în ceea ce priveşte tradiţiile şi obiceiurile regăsite în această perioadă a anului.

 

II. Scop

Concursul îşi propune stimularea simţului artisitic şi valorificarea potenţialului creator al copiilor de vârstă precolară şi şcolară

 

III. Obiective

 • Stimularea simţului artistic pentru 200 de preşcolari şi elevi ai claselor I-VIII din judeţul Dolj, Gorj si Vâlcea;
 • Valorificarea potenţialului creator al copiilor şi elevilor din grupul ţintă;
 • Cultivarea  interesului, respectului şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de Crăciun în rândul copiilor şi elevilor din grupul ţintă;
 • Stimularea exprimării propriilor sentimente prin mijloace artistice în rândul copiilor şi elevilor din grupul ţintă;

 IV. Condiţii de participare

Concursul este deschis tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular autorizat/acreditat: preşcolari şi elevi din clasele I-VIII, din judeţul Dolj, fiind împărţit pe trei secţiuni:

 1. Creaţie literară in Limba Romana, Limba Engleza si Limba germana
 2. Creaţie plastică;
 3. Felicitări.

Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare, la oricare din cele trei seciuni.

Un cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maxim 5 elevi.

Vor fi înscrise în concurs doar lucările care demonstrează nivelul de vârstă al elevului/preşcolarului. Contibuţia profesorului/părintelui la realizarea lucrării nu poate depăşi 10%. În caz contrar, lucrările vor fi declarate neeligibile.

V. Organizarea şi desfăşurarea concursului

Concursul se desfăşoară indirect

Concursul se desfăşoară pe trei secţiuni, pe niveluri de vârstă (pentru fiecare dintre grupele mică, mijlocie, mare şi fiecare clasă de nivel primar, respectiv Pregătitoare-a VIII-a):

 1. Creaţie artistică in limba si literatura romana, limba germana cat si in limba engleza;
 2. Creaţie plastică;
 3. Felicitări cu mesaj in limba romana, limba germana si limba engleza.

Fiecare cadru didactic va realiza o selecţie a lucrărilor elevilor din clasa pe care o coordonează, selectând maxim 5(indiferent de secţiunea din care fac parte);

Fiecare cadru didactic coordonator va înscrie în concurs maxim 5 lucrări ale elevilor clasei prin completarea formularului de înscriere.

După completarea formularului de înscriere, cadrul didactic coordonator va eticheta corespunzător lucrarea: va capsa o etichetă care va conţine: titlul lucrării, secţiunea din concurs, numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.

Lucrările vor fi expediate/depuse din partea unităţii de învăţământ participante pe adresa: Şcoala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 87, Craiova, Dolj, cu menţiunea Pentru Concursul ”Lumea magică a Crăciunului”, până la data de 14 decembrie 2018.

Responsabilitatea organizării şi desfăşurării concursului revine Comisiei de organizare şi desfăşurare constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Sf. Gheorghe” Craiova a cărei componenţă nominală este propusă spre aprobare directorului şcolii. Directorul şcolii este preşedintele Comisiei. Comisia poate fi formată din  5-9 membri.

Responsabilitatea privind evaluarea lucrărilor revine Comisiei de evaluare constituită prin decizia directorului Şcolii Gimnaziale ”Sf. Gheorghe” Craiova din care fac parte, în funcţie de nr. lucrărilor înscrise în concurs: 1-2 cadre didactice din învăţământul preprimar, 1-2 cadre didactice din învăţământul primar, 3-4 profesori din învăţământul gimnazial, 1-2 profesori de arte vizuale/artişti. Preşedintele Comisie de evaluare este directorul şcolii/directorul adjunct.

Se vor acorda 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 menţiune pentru fiecare clasă şi fiecare secţiune (total 100 de premii). Fiecare elev premiat va primi o diplomă care va fi ridicată de la sediul şcolii organizatoare (de către participanţii din judeţul Dolj/reprezentanţi ai acestora).

VI. Atribuţiile Comisiilor de Concurs:

6.A. Comisia de organizare şi desfăşurare:

 1. promovează concursul la nivelul şcolilor din judeţul Dolj;
 2. înregistrează lucrările;
 3. asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei;
 4. publică rezultatele evaluării;
 5. diseminează rezultatele concursului – faza judeţeană la nivelul comunităţii locale;
 6. premiază câştigătorii (1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 menţiune pentru fiecare clasă şi fiecare secţiune – total 100 de premii);

 

6.B. Comisia de evaluare:

 1. stabileşte grilele de evaluare pe baza criteriilor anunţate;
 2. stabileşte eligibilitatea lucrărilor, identificând elementele care demonstrează implicarea adulţilor în realizarea lucrării, sub limitele admise (10%).
 3. stabileşte lista lucrărilor eligibile;
 4. evaluează lucrările înscrise în concurs;
 5. stabileşte clasamentul.

VII. Perioada de desfăşurare: lucrările vor fi expediate pe adresa şcoala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 87, Craiova, Dolj, cu menţiunea Pentru Concursul ”Lumea magică a Crăciunului”ed a IIIa, până la data de 14 decembrie 2018 (data limită la care lucrările vor ajunge). Pe data de 20 decembrie 2018 va fi realizată evaluarea lucrărilor. In luna ianuarie vor fi publicate rezultatele în mediul online (pe site-ul scolii).

VIII. Evaluarea

            Comisia de evaluare a lucrărilor din concurs va evalua lucrările pe fiecare secţiune şi fiecare clasă/grupă, ţinând cont de următoarele criterii:

Criterii de apreciere Punctaj maxim
1. Respectarea temei 10 p
2. Respectarea caracteristicilor

elementare

-încadrare în pagină

-folosirea adecvată a materialelor

-folosirea culorilor/nuanţelor/a tonurilor

30 p
3. Acurateţea 20 p
4. Mesajul transmis 20 p
5. Originalitate/creativitate 20 p
TOTAL 100 p

 

 IX. Dispoziţii finale

 1. Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a concursului sunt suportate de către Şcoala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Craiova, cu sprijinul sponsorilor.
 2. Nu se percepe taxă de participare.
 3. În cazul în care diplomele elevilor premianţi nu vor ridicate de la sediul şcolii organizatoare, vă recomandăm ca, împreună cu lucrarea/lucrările să trimiteşi un plic format A4, autoadresat şi timbrat. Cheltuielile privind expedierea diplomelor vor fi suportate de şcolile participante la concurs.

 

Relaţii suplimentare:

Prof. Ionescu Roxana, tel.0742686042,e-mail:roxana.pescaru@yahoo.com: limba germana

Prof. Pitis Eugenia,tel.0740303970, e-mail pitis_eugenia@yahoo.com; limba engleza

            Prof. Gogoaşe Simona, tel. 0723393831, borugasimona@yahoo.com .limba romana

 

DIRECTOR,

Prof. Radu Nicolae

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ” SF. GHEORGHE”                                                ŞCOALA GIMNAZIALĂ

STR.   BRAZDA LUI NOVAC, NR. 87                                                            JUD.

CRAIOVA , JUD. DOLJ

Tel. 0251552205                                                                                            Tel.

Email: scoala24cv@yahoo.com                                                               Email:

Nr. de înregistrare……… din………………..                                                  Nr. de înregistrare……… din ………………..

 

ACORD DE PARTENERIAT

încheiat astăzi ………….

 

I.PĂRŢILE CONTRACTULUI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ” SF. GHEORGHE”  CRAIOVA, cu sediul pe strada BRAZDA LUI NOVAC , NR. 87, CRAIOVA, JUD. DOLJ,  în calitate de organizator , reprezentată prin prof.  RADU NICOLAE  , directorul şcolii si prof. PITIS EUGENIA, coordonator proiect /si prof. ……………………………………..

şi

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ……………………………., cu sediul  în …………………….., judeţul ………………, în calitate de partener ,  reprezentată prin prof. …………………………………………… – directorul scolii  şi prof. …………………………………… coordonatorul proiectului.

 

II.SCOPUL PARTENERIATULUI

Prezentul contract de parteneriat se încheie pentru realizarea în comun a concursului judeţean  CULTURAL – ARTISTIC ”LUMEA MAGICĂ A CRĂCIUNULUI”/”THE MAGIC WORLD OF CHRISTMAS”/„ DIE MAGISCHE WELT DER WEIHNACHTEN”, editia a IIIa

 

III. OBIECTIVE COMUNE :

Punerea în comun a tuturor resurselor (financiare, umane, materiale, logistice) în vederea realizării obiectivelor comune propuse.

Stabilirea unor strategii şi metodologii comune în ceea ce priveşte derularea activităţilor proiectului.

Promovarea reciprocă, în cadrul activităţilor comune a imaginii instituţiei partenere.

Respectarea confidenţialităţii datelor furnizate de părţi.

Comunicarea partenerială în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea proiectului.

IV.OBLIGAŢII PARTENERIALE:

Unitatea şcolară organizatoare se obligă:

 • să comunice şcolilor participante programul evenimentelor;
 • să ofere diplomă câştigătorilor;

Partenerul se obligă:

-să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat (în două exemplare), completat, semnat şi ştampilat;

-să transmită şcolii organizatoare (on-line sau prin poştă) materiale realizate până la data limită stabilită de organizator;

V.DURATA PARTENERIATULUI :

Prezentul contract de colaborare intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind încheiat pentru o perioadă care va fi stabilită de comun acord de părţi. Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

ScoalaGimnaziala ” Sf. Gheorghe”                                              Scoala  partenera/ Liceul/Gradinita

Craiova,  Jud. Dolj

 

Prof. Nicolae RADU

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la

CONCURS JUDEŢEAN  CULTURAL – ARTISTIC

”LUMEA MAGICĂ A CRĂCIUNULUI”/

”THE MAGIC WORLD OF CHRISTMAS”/

„ DIE MAGISCHE WELT DER WEIHNACHTEN”

 

Ediţia a III a,  Craiova

                                                                          DECEMBRIE 2018

 

Numele şi prenumele  îndrumătorului  :…………………………………………………………………..

Unitatea de învăţământ:………………………………………………………………………………………..

Adresa unităţii de învăţământ:………………………………………………………………………………..

Telefon:……………………..email…………………………………………………………………………………

Adresa cadrului  didactic îndrumător    ………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………

Nr crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Şcoala Titlul lucrării Secţiunea  Prof. Îndrumător

 

 

Lasă un răspuns